Overenie likvidácie

{message}

vozidlo je {car_state}

Výrobca: {manufacturer_name}
VIN: {vin}
Stav: {car_state}
Dátum likvidácie vozidla: {car_destroyed_date}
Hmotnosť vozidla pred likvidáciou: {car_weight}kg
Miesto likvidácie vozidla: {car_destroyed_by}
{extra}

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.

Správne vystavené „Potvrdenie“ vám zabezpečí bezproblémový proces schválenia jednotlivo dovezeného vozidla na príslušnom Okresnom úrade. V prípade uvedenia nesprávnych alebo nepravdivých informácií, sa žiadateľ o „Potvrdenie“ vystavuje porušeniu platných legislatívnych procesov pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla (Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách – č. 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákon o odpadoch – č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov).